Hình ảnh Trước khi triển khai thi công

Tường kè bê tông cốt thép cũ bị dịch chuyển, kết cấu phá huỷ

Hình ảnh Sau khi hoàn thành công trình